Số tiền anh/chị nên đầu tư mỗi tháng trong 5 năm10,000,000 VND

 Anh/Chị có thể tùy chỉnh các thông số sau đây:

3

Trung bình

Khẩu vị rủi ro

Lựa chọn gốc: 3/5

Năm

Thời gian đầu tư

Mặc định: 5 Năm

Số tiền cần mỗi tháng khi nghỉ hưu (triệu VND)

Số tiền đầu tư ban đầu (triệu VND)

3

Trung bình

Khẩu vị rủi ro

Lựa chọn gốc: 3/5

Năm

Thời gian đầu tư

Mặc định: 5 Năm

Số tiền cần mỗi tháng khi nghỉ hưu (triệu VND)

Số tiền đầu tư ban đầu (triệu VND)

Chú ý:

(1) Phân bổ đầu tư được khuyến nghị dựa trên lựa chọn khẩu vị rủi ro của anh/chị. Với lựa chọn rủi ro cao, khoản đầu tư sẽ được phân bổ nhiều hơn vào Cổ phiếu, đồng nghĩa với việc lợi tức kì vọng của anh/chị sẽ cao hơn, tuy nhiên khoản đầu tư của anh/chị cũng sẽ dao động nhiều hơn.
(2) Đây là công cụ giúp anh/chị hoạch định tài chính và chỉ mang tính tham khảo. TCBS không cam kết kết quả đầu tư của anh/chị khi lựa chọn các kênh đầu tư trên. Vui lòng xem thêm điều lệ quỹ.

Số tiền anh/chị nên đầu tư mỗi tháng trong 5 năm là 10,000,000 VND VND

 Anh/Chị có thể tùy chỉnh các thông số sau đây:

3

Trung bình

Khẩu vị rủi ro

Lựa chọn gốc: 3/5

5

Năm

Thời gian đầu tư

Mặc định: 5 Năm

Số tiền cần tích lũy (triệu VND)

Số tiền đầu tư ban đầu (triệu VND)

3

Trung bình

Khẩu vị rủi ro

Lựa chọn gốc: 3/5

5

Năm

Thời gian đầu tư

Mặc định: 5 Năm

Số tiền cần tích lũy (triệu VND)

Số tiền đầu tư ban đầu (triệu VND)

Chú ý:

(1) Phân bổ đầu tư được khuyến nghị dựa trên lựa chọn khẩu vị rủi ro của anh/chị. Với lựa chọn rủi ro cao, khoản đầu tư sẽ được phân bổ nhiều hơn vào Cổ phiếu, đồng nghĩa với việc lợi tức kì vọng của anh/chị sẽ cao hơn, tuy nhiên khoản đầu tư của anh/chị cũng sẽ dao động nhiều hơn.
(2) Đây là công cụ giúp anh/chị hoạch định tài chính và chỉ mang tính tham khảo. TCBS không cam kết kết quả đầu tư của anh/chị khi lựa chọn các kênh đầu tư trên. Vui lòng xem thêm điều lệ quỹ.

Số tiền dự kiến sau 5 năm đầu tư là 10,000,000 VND

 Anh/Chị có thể tùy chỉnh các thông số sau đây:

3

Trung bình

Khẩu vị rủi ro

Lựa chọn gốc: 3/5

Năm

Thời gian đầu tư

Mặc định: 10 Năm

Số tiền đầu tư mỗi tháng (triệu VND)

Số tiền đầu tư ban đầu (triệu VND)

3

Trung bình

Khẩu vị rủi ro

Lựa chọn gốc: 3/5

Năm

Thời gian đầu tư

Mặc định: 10 Năm

Số tiền đầu tư mỗi tháng (triệu VND)

Số tiền đầu tư ban đầu (triệu VND)

Chú ý:

(1) Phân bổ đầu tư được khuyến nghị dựa trên lựa chọn khẩu vị rủi ro của anh/chị. Với lựa chọn rủi ro cao, khoản đầu tư sẽ được phân bổ nhiều hơn vào Cổ phiếu, đồng nghĩa với việc lợi tức kì vọng của anh/chị sẽ cao hơn, tuy nhiên khoản đầu tư của anh/chị cũng sẽ dao động nhiều hơn.
(2) Đây là công cụ giúp anh/chị hoạch định tài chính và chỉ mang tính tham khảo. TCBS không cam kết kết quả đầu tư của anh/chị khi lựa chọn các kênh đầu tư trên. Vui lòng xem thêm điều lệ quỹ.